HYRESVILLKOR

Detta dokument beskriver hyr- och handelsvillkor samt avtalsvillkor för hyra av hyrprodukter från Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer: 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S, hello@moonboon.se.

1. VILLKOR; HYRESTAGARE OCH UTHYRARE

1.1 Dessa villkor gäller för uthyrning av Hyresobjektet.

1.2 Uthyrare av Hyresobjektet är Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S.

1.3 Hyra av produkt får ej göras av personer under 18 år.

1.4 Hyrestagaren måste uppdatera sina uppgifter på www.moonboon.se om Hyrestagaren får nytt betalkort, ny adress, telefonnummer eller mejladress.

1.5 På moonboon.se kan du betala med följande betalningsmetoder:

Visa

Visa debit

Mastercard

Swish

Vi tar ingen avgift för betalning. Beloppet för beställningen dras först från det konto som är kopplat till betalningsmedlet när varan skickas.

2. HYRESAVTAL (PRENUMERATION)

2.1  Hyresavtalet löper tills dess att det sägs upp och hyran betalas som en prenumeration.

2.2 Betalningen består av två delar, som tydligt anges på Moonboons hemsida eller vid annan förfrågan:

2.2.1 Vid ingående av hyresavtalet debiteras ett belopp för Hyran till priset av en hel månads hyra. Detta gäller även om hyresavtalet ingås i mitten eller i slutet av månaden.

2.2.2 Dessutom tillkommer en löpande månadsbetalning. Första betalningsdagen är dagen för Hyrestagarens order. Om hyresavtalet till exempel ingås den 14:e kommer det efterföljande betalningskravet också infalla den 14:e under de följande månaderna.

2.3 Den löpande månadsbetalningen debiteras under hela hyresperioden.

2.4 Den månadsvisa betalningen kommer att betraktas som förskottsbetalning.

2.5 Betalning genomförs vid avsändning via www.moonboon.se. Därefter skickas automatiskt digitala betalningsavier en gång i månaden.

2.6 En hyrestagare får inte ge vidare eller hyra ut produkter i andra hand.

3. HYRESPERIOD

3.1 Hyresperioden börjar den dag då Hyresobjektet skickas och löper till avtalets utgång.

3.2 Betalning sker för hela månader och sker samma dag varje månad. Det är inte möjligt att förkorta en hyresperiod. Om hyresavtalet sägs upp och en produkt returneras innan hyresperiodens utgång, återbetalas inte beloppet för resterande dagar.

4. HYRESOBJEKTET; HYRESTAGARENS VÅRD AV HYRESOBJEKTET

4.1 Hyrestagaren kan endast välja att hyra en produkt som Moonboon väljer att hyra ut. Att hyra en produkt kan endast initieras om det finns en positiv lagerhållning.

4.2 Moonboon vill uppmärksamma att Hyresobjektet kan vara använd utrustning. Moonboon garanterar att Hyresobjektet är utan brister och defekter. All uthyrd utrustning har genomgått kvalitetstest för att säkerställa att Hyresobjektet lever upp till europeiska standarder och fungerar som avsett och förväntat.

4.3 Om Hyresobjektet har defekter eller skador vid leverans, om fel uppstår under hyresperioden, eller om Hyresobjektet går sönder under hyresperioden, ersätter Moonboon Hyresobjektet om Hyrestagaren skickar ett mejl med information om detta till hello@moonboon.se. Moonboon bedömer Hyresobjektets skick och orsak. Om det bedöms att orsaken beror på normal användning och slitage kommer Moonboon att stå för kostnaderna. Om du inte är nöjd med prenumerationen, vänligen kontakta oss på hello@moonboon.se.Konsumentlagens regler för skador och defekter gäller ej för abonnemang.

4.4 Hyrestagaren ska ta väl hand om Hyresobjektet och hantera Hyresobjektet varsamt. Hyrestagaren bär ansvaret och risken för varan från mottagandet av varan fram till tidpunkten för returen.

4.5 Hyresobjektet ska hanteras (omhändertas och vårdas) i sådan omfattning att det kan återlämnas i fungerande skick och i ett skick som inte kan anses väsentligt försämrat under hyrestidens längd. Hyrestagaren får endast använda Hyresobjektet enligt beskrivning i Hyresobjektets eventuella instruktioner och vägledningar. Hyresobjektet får inte utsättas för vatten eller andra vätskor et.c och bör ej utsättas för tobaksrök för att inte påverka föremålets ursprungliga skick. Detta gäller givetvis inte tvätt av hängvaggan (utan kapokmadrassen) vid små olyckor, då hängvaggan kan tvättas för hand i 40 grader med oparfymerad tvål.

4.6 Hyresobjektet får inte ändras så att dess ursprungliga utseende ändras. Det kan till exempel vara att ändra konstruktionen eller ta bort saker från hängvaggan eller motorn. Allt ska vara som vid mottagandet. Om ändringar hittas anses detta vara misskötsel, vilket kan innebära att Moonboon inte accepterar returen.

4.7 Beroende på Hyresobjektets form och kategori kan det förväntas att det under hyresperioden kommer att förekomma normalt slitage på Hyresobjektet (exempelvis dregel, kräkningar eller läckage från en full blöja). Moonboon tar höjd för dessa spår av användning vid retur.

4.8 Spår av användning får ej gå ut över Hyresobjektets funktionlitet eller möjligheten att återhyra Hyresobjektet, till exempel fläckar eller lukt (t.ex röklukt) som inte kan tas bort. Om delar eller hela Hyresobjektet inte kan återhyras på grund av slitage eller användningsspår som går ut över Hyresobjektets funktionalitet eller möjligheten att hyra ut Hyresobjektet, anses detta vara en överträdelse av kontraktet. Se villkor för överträdelse nedan.

4.9 Normalt slitage och normala spår av användning täcks av Moonboon, och köparen ansvarar därför inte för detta.

4.10 Det är upp till Moonboon att bedöma Hyresobjektets skick.

4.11 Kortdragningar. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd för oss att dra ett belopp från ditt kort.Du kan även invända mot “obehöriga debiteringar” hos din kortleverantör, dock senast 8 veckor efter debiteringen, om inte annat framgår av ditt avtal med kortleverantören.

5. UPPSÄGNING OCH RETUR AV HYRESOBJEKTET TILL MOONBOON

5.1 Uppsägningstiden är en sammanhängande månad fram till nästkommade datum för betalning. Därefter anses hyresperioden vara avslutad. Du kan avboka upp till 24 timmar innan nästa avräkning. Det vill säga, om en hyrestagare med betalningsdatum den 14:e varje månad säger upp sitt hyresavtal den 15:e, så upphör hyrestden först den 14:e följande månad. Hyresobjektet måste vara Moonboon tillhanda inom 7 dagar efter att hyresperioden gått ut; annars debiteras en extra månadshyra.

5.2 Uppsägning av ett hyresavtal kan göras direkt till Moonboons kundtjänst eller via kundportalens startsida – under “Uppsägning av hyresavtal”.

5.3 Uppsägningen anses ha godkänts av Moonboon först när Moonboon mottagit Hyresobjektet.

5.4 Vid uppsägning är det Hyrestagarens ansvar att returnera Hyresobjektet till Moonboon på ett säkert sätt. Det är Hyrestagarens ansvar att Hyresobjektet har tagits emot av Moonboon. Alla delar och tillbehör måste returneras. Det är Hyrestagarens ansvar att bevisa att Hyresobjektet har anlänt till Moonboon. Hyrestagaren står för eventuella returkostnader. Hyresobjektet ska vara Moonboon tillhanda senast 7 dagar efter hyresperiodens utgång. Vid retur, använd bifogad retursedel och returetikett. Retursedeln placeras i försändelsen. Om retursedeln eller returetiketten tappas bort, ska en ny retursedel och/eller returetikett beställas (exempelvis via GLS).

5.5 Om Moonboon mottager Hyresobjektet senare än 7 dagar efter hyresperiodens utgång debiteras en extra månadshyra. Moonboon förbehåller sig rätten att debitera extra för saknade tillbehör eller annan värdeförsämring.

6. ÅNGERRÄTT

6.1 Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

6.2 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då vi genomfört avtalet.Fristen innebär att du har 14 dagar på dig från avtalets datum att meddela oss om du vill säga upp det. Du kan skicka ett mejl till hello@moonboon.se eller använda standardformuläret för ångerrätt som du hittar längst ner i villkoren.

7. BROTT MOT AVTALET ELLER AV AV HYRESOBJEKTET; ERSÄTTNING

7.1 Om Hyresavtalet och -objektet inte behandlas som avtalar, om hyrean inte betalas i tid eller vid annat brott mot avtalet eller Hyresobjektet kan Moonboon säga upp avtalet med en dags varsel. Om flera separata produkter har hyrts kan Moonboon häva hyran av samtliga produkter, oavsett om avtalet bedöms ha brutits avseende endast en eller ett fåtal produkter.

7.2 Vid upphävning på grund av bristande efterlevnad av avtalet är det Hyrestagarens ansvar att återlämna Hyresobjektet och all tillhörande utrustning. Om detta inte sker inom 7 dafar från utgången av hyresperioden kan Moonboon betrakta Hyresobjektet som förlorat och debitera Hyrestagaren med ett belopp som motsvarar den reella förlusten.

7.3 Vid utebliven betalning eller underlåtenhet att returnera returnerna Moonboons produkter kan Moonboon skicka upp till 3 (tre) påminnelser med gällande påminnelseavgift, för närvarande 100 DKK.

8. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR; ÖVRIGA VILLKOR GÄLLER OCKSÅ

8.1 Moonboon förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Aktiva Hyrestagare meddelas med möjlighet till eventuell uppsägning. Ändringar görs med minst 30 dagars varsel.

9. KLAGOMÅL

9.1 Om du som konsument vill klaga på din hyra eller ditt köp, vänligen kontakta hello@moonboon.se. Om vi inte kan hitta en lösning kan du skicka ett klagomål till Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen för Nævnenes Hus.

För att kunna genomföra ett klagomål måste produkten eller tjänsten som du vill klaga på ha kostat minst 1 110 DKK oc högst 100 000 DKK. För reklamationer på exempelvis bärsjalar eller föremål i klädkategorin ska priset ha varit minst 720 DKK. Det kostar en avgift att få klagomålet behandlat.

När du handlar på en webshop för e-commerce kan du fåt ditt ärende behandlat av e-commercen gratis – oavsett storlek på beloppet. Läs mer här.

Om du bor i ett annat EU-land än Danmark kan du klaga till EU-kommissionens klgomålsportal online här.

10. POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

10.1 Vi behöver följande information när du handlar hos oss: Namn, adress, telefonnummer och mejladress.

10.2 Vi registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera varorna till dig.

10.3 Personuppgifterna registreras hos Moonboon International ApS och sparas i fem år, vartefter uppgifterna raderas.

10.4 Vi samarbetar även med ett antal andra verksamheter som lagrar och behandlar data. Dessa verksamheter behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.Vi samarbetar endast med personuppgiftsbehandlare i EU eller i länder som kan ge dig information tillräckligt skydd.Den personuppgiftsansvarige på www.moonboon.se är Moonboon International ApS.

10.5 Du har rätt att bli upplyst om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den rättad. I vissa fall är vi skydiga att radera dina personuppgifter om du ber om det. Det kan t.ex. vara om dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket vi skulle använda dem. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagon. Du kan skriva till oss på hello@moonboonse.

11. STANDARDFORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT

(används om innehållet i formuläret kommuniceras på papper)

Till:

Link Logistic

Att. Moonboon

Vallensbaekvej 51-53

2600 Brøndby

Jag meddelar härmed att jag önskar utnyttja ångerrätten i samband med mitt köpeavtal för följande varor/tjänster.:

_______________________________________________________________

Beställt den: __________________________________________________  

Mottaget den: __________________________________________________

Konsumentens namn: _______________________________________________________________ Konsumentens adresse:  ______________________________________________________________ Konsumentens underskrift: _______________________________________________________________

Datum: _________________
(endast om innehållet i formuläret kommuniceras på papper)

Hyresvillkoren uppdaterades senast den 19.07.2022.