Handelsvillkor för att hyra


HANDELSVILLKOR FÖR ATT HYRA

 

Detta dokument beskriver hyres- och handelsvillkor samt avtalsvillkor vid hyra av hyresprodukter från Moonboon International ApS (Moonboon), org.nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 Köpenhamn S, hello@moonboon.se.

 

 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR DESSA VILLKOR

  1.1 Dessa villkor reglerar hyresavtalet för det hyrda.

  1.2 Uthyraren av det som hyrs ut är Moonboon International ApS (härefter "Moonboon"), med org.nummer 41800860 och registrerad adress på Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 Köpenhamn S.

  1.3 Uthyrning av en produkt är endast tillåtet för personer som är över 18 år.

 

 1. HYRESAVTAL OCH BETALNING

  2.1 Hyresavtalet träder i kraft den dag beställningen av det hyrda görs och fortsätter oavbrutet tills hyresavtalet sägs upp. En fast månadsavgift debiteras, som fortsätter löpande tills uppsägning sker.

  2.2 Personen som hyr är skyldig att uppdatera sina uppgifter i Hyresportalen på moonboon.se om det sker förändringar i betalkort, adress, telefonnummer eller e-post.

  2.3 Den första betalningen görs vid beställning av hyresprodukten på moonboon.se, varefter det överenskomna beloppet dras månatligen på samma datum som beställningsdatumet. Till exempel, om hyresavtalet ingås den 14:e, kommer de efterföljande månatliga debiteringarna att ske den 14:e i de kommande månaderna.

  2.4 Den löpande månatliga betalningen tas ut för hela hyresperiodens varaktighet och betraktas som en förskottsbetalning. Det är inte möjligt att förkorta en påbörjad hyresperiod. Om hyresavtalet sägs upp och en produkt returneras innan den aktuella hyresperioden har löpt ut återbetalas inte beloppet för de återstående dagarna.

  2.5 En hyresgäst får inte överlåta eller vidareuthyra produkterna.

 

 1. FÖRPLIKTELSE OCH ANSVAR

  3.1 Personen som hyr kan endast välja att hyra en produkt som Moonboon erbjuder för uthyrning, och uthyrningen kan endast påbörjas när produkten finns tillgänglig i lager.

  3.2 Moonboon informerar om att det hyrda kan vara en begagnad vara. Moonboon garanterar att det hyrda är fritt från skaodr eller defekter. All utlånad utrustning genomgår en kvalitetstest för att säkerställa att det hyrda produkten uppfyller de europeiska standarderna och fungerar korrekt och som förväntat.

  3.3 Om det hyrda visar sig ha defekter eller brister vid leverans, utvecklar defekter under hyresperioden eller går sönder under hyresperioden, kommer Moonboon att ersätta det hyrda när personen som hyr skickar ett mail till hello@moonboon.com. Moonboon bedömer det hyrdas skick och orsaken till dess defekter. Om det bedöms att personen som hyr inte har något väsentligt ansvar för defekten, kommer Moonboon att täcka kostnader för utbyte eller reparation.

  Om du inte är nöjd med abonnemanget kan du kontakta oss på hello@moonboon.se.

  Konsumentköplagens regler angående fel gäller inte för abonnemanget.

  3.4 Hyresgästen är ansvarig för att noggrant hantera och ta hand om det uthyrda. Risken för varan bärs av personen som hyr, från mottagandet av varan tills den returneras.

  3.5 Det uthydra produkten ska underhållas i en sådan grad att det returneras i fungerande skick och utan väsentlig försämring av skicket som kan betraktas som misskötsel under hyresperioden. Personen som hyr får endast använda det uthyrda i enlighet med eventuella medföljande anvisningar och instruktioner. Det uthyrda får inte utsättas för vätskor som vatten eller andra vätskor, och ska skyddas mot andra skadliga faktorer, såsom tobaksrök, för att kunna bevara sitt ursprungliga skick. Detta gäller dock inte tvätt av bärsjalvaggan (utom kapokmadrass) i händelse av olycka, vilken ska utföras med handtvätt vid 40 grader med oparfymerad tvål.

  3.6 Den uthyrda produkten får inte ändras så att dess ursprungliga utseende förändras, som förändringar i konstruktionen eller borttagning av komponenter. Allt ska förbli i samma skick som vid mottagandet. Eventuella ändringar betraktas som försummelse, och Moonboon förbehåller sig rätten att inte acceptera returen.

  3.7 På grund av produktens natur och kategori kan normalt slitage och vanliga bruksspår förväntas uppstå under hyresperioden, som dregel, kräkningar eller läckage från en blöt blöja. Moonboon tar hänsyn till sådana bruksspår vid retur. Normalt slitage och sår av användning som är resultatet av normal användning täcks av Moonboon, personen som hyr hålls därför inte ansvarig för detta.

  3.8 Bedömningen av det uthyrdas skick görs av Moonboon.

 

 1. UPPSÄGNING OCH ÅTERLÄMNING

  4.1 Du kan säga upp ditt hyresavtal när som helst under den pågående månaden upp till nästkommande betalningsdatum. Uppsägningen måste ske senast 24 timmar innan nästa betalningsdag. Till exempel, om din betalning sker den 14:e varje månad, kan du säga upp ditt hyresavtal senast den 13:e samma månad.

  4.2 Uppsägning av hyresavtalet ska göras via hyreportalen på moonboon.se, som du hittar längst ner på vår hemsida under "Hyresportal". Om detta inte är möjligt kan du kontakta Moonboon på hello@moonboon.se eller ringa oss på +45 89 87 75 75.

  4.3 Det uthyrda ska returneras till Moonboon senast 7 dagar efter hyresavtalets upphörande. Om det uthyrda inte skickats inom denna tidsram kommer en extra månadshyra att tas ut.

  4.4 När du säger upp hyresavtalet ska du använda den medföljande returetiketten för att skicka tillbaka produkterna till Moonboon. Om returetiketten skulle ha gått förlorad kan du kontakta Moonboon på hello@moonboon.se eller ringa oss på +45 89 87 75 75 för att få en ny skickad till dig.

  4.5 Vid uppsägning är det ditt ansvar att returnera det uthyrda till Moonboon utan brister. Uppsägningen anses endast vara slutförd när Moonboon har mottagit det uthyrda. Du kommer att vara ansvarig för eventuella extra kostnader vid återlämning. Moonboon förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för saknat tillbehör eller för försämring av produktens värde utöver förväntat normalt slitage.

 

 1. ÅNGERRÄTT

  5.1 Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos Moonboon.

  5.2 Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du ingått avtalet. Det innebär att du har 14 dagar från och med datumet avtalet skapades att meddela oss att du ångrar dig. Du kan skicka ett mail till hello@moonboon.se eller ringa på +45 89 87 75 75.

  5.3 När du utnyttjar din ångerrätt kommer det återbetalda beloppet att motsvara den kvarvarande delen av hyresavtalet efter meddelande om användning av ångerrätten, eftersom hyresavtalet anses ha varit delvis i bruk fram till ångerperiodens slut.

 1. SKADA OCH FÖRLUST

  6.1 Om den hyrda produkten skadas eller förloras på grund av en handling begången av personen som hyr varan, är personen ansvarig för att ersätta produkten. Ersättningsbeloppet kommer att baseras på den aktuella försäljningspriset för produkten vid tidpunkten för skadan eller förlusten.

  6.2 Personen som hyr ska omedelbart informera Moonboon om eventuell skada, defekt eller förlust av den hyrda produkten och fullt ut samarbeta med Moonboon för att hantera situationen i enlighet med gällande villkor och bestämmelser

 

 1. ÖVERTRÄDELSE

  7.1 Om personen som hyr inte följer villkoren i hyresavtalet, inklusive att inte betala hyran i tid eller på något annat sätt bryter mot avtalet har Moonboon rätt att avsluta avtalet med endast en dag varsel. Om det hyrs flera separata produkter kan Moonboon avsluta hyresavtalet för alla produkter, oavsett om bristen avser endast en eller flera av produkterna.

  7.2 Vid uppsägning på grund av bristande uppfyllande, har personen som hyr ansvar att returnera den uthyrda varan och all tillhörande utrustning. Om den uthyrda produkten inte skickas tillbaka inom 5 dagar efter hyresperiodens slut kan Moonboon betrakta den hyrda varan som förlorad. Personen som hyr kommer att debiteras en ersättning motsvarande försäljningspriset för den förlorade produkten plus en administrationsavgift motsvarande en månads hyra.

  7.3 Om personen som hyr underlåter att betala hyra eller inte returnerar Moonboons produkter, kommer Moonboon först att försöka kontakta personen genom att skicka upp till 3 (tre) påminnelser samt försöka etablera kontakt med personen via telefon. Om det efter dessa 3 påminnelser och telefonkontaktförsök inte får någon kontakt kommer Moonboon att inleda inkassoprocessen för att driva in skulden.

 

 1. KLAGOMÅL

  8.1 Om du som konsument önskar att lämna in ett klagomål angående ditt köp, vänligen kontakta oss på hello@moonboon.com. Om vi inte kan nå en tillfredsställande lösning, har du möjlighet att skicka in ett klagomål till Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen för Nævnenes Hus.
  För att kunna lämna in ett klagomål ska priset på den aktuella varan eller tjänsten ligga mellan 1.110 DKK och 100.000 DKK. Dock ska priset för klagomål som rör produkter som t.ex. bärsjalar eller andra klädesplagg vara minst 720 DKK. En avgift tillkommer för hanteringen av klagomålet.

  Om du har handlat på en e-märkt webshop kan du få ditt ärende hanterat gratis av e-märket, oavsett beloppets storlek. Läs mer om detta här.

  Om du är bosatt i ett EU-land som inte är Danmark, kan du lämna in ett klagomål via EU-kommissionens online klagomålsportal.

 1. GDPR

  9.1 När du handlar hos oss samlar vi in nödvändiga personuppgifter, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  9.2 Dessa personuppgifter registreras och delas endast i syfte att leverera dina varor.

  9.3 Moonboon International ApS är ansvarigt för registrering och lagring av dina personuppgifter i fem år, varefter de raderas.

  9.4 Vi samarbetar med utvalda företag som uteslutande behandlar dina uppgifter för vår räkning och inte för egna ändamål. Dessa samarbetspartners finns antingen inom EU eller i länder som erbjuder tillräckligt dataskydd.

  Den dataskyddsansvarige för www.moonboon.se är Moonboon International ApS.

  9.5 Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du upptäcker felaktigheter kan du begära rättelse av informationen. I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen kan du kontakta oss på: hello@moonboon.se.

 1. ÄNDRING AV HYRESVILLKOR

  10.1 Moonboon förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Aktiva konsumenter som hyr kommer att informeras och får möjlighet till uppsägning. Ändringar träder i kraft med minst 30 dagars varsel.

Hyresvillkoren uppdaterades senast den 18.09.2023.